lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ing-dagar för data/elektro

Under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet. Dessa temadagar kallas för Ing-dagar.

Ing-dagarna är kopplade till kurser du läser och är obligatoriska moment.

Varför finns Ing-dagarna?

Som ingenjör kommer du att arbeta med många olika arbetsuppgifter, en del av teknisk art, andra av icke-teknisk art. Genom att tränas i det som kallas för ingenjörsmässighet får du redskap och kompetens att hantera olika uppgifter.

Vad menas med ingenjörsmässighet?

Ingenjörsmässighet är svårt att definiera men innebörden är att man som utexaminerad ingenjör ska ha kompetensen som behövs för att arbeta som ingenjör.

På utbildningarna inom data- och elektroteknik har vi valt att dela upp ingenjörsmässigheten i två delar:

Teknisk ingenjörskompeten TIK
De är de tekniska kunskaper som ingår i utbildningen, t ex programmering, matematik, styr- och reglerteknik.

Icke-teknisk ingenjörskompetens ITIK
De kompetenser som inte är tekniska men som man behöver ha med sig för att arbeta som ingenjör.

På Ing-dagarna belyses följande ITIK-kompetenser:

  • Skriftlig och muntlig kommunikation
  • Etik
  • Internationella och interkulturella kompetenser
  • Team och projektarbete
  • Entreprenörskap
  • Yrkesroll och studiestrategier

De punkter som räknas upp under ITIK finns med i examenskraven för en högskoleingenjör. Genom att samla dem till temadagar blir dessa kompetenser mer synliga och som student får du möjlighet att fokusera och fördjupa dig inom dem.

Fördelning av Ing-dagar under utbildningens tre år

Certifiering inom icke-teknisk kompetens - CITIK

Som student på data- och elektroteknik har du möjlighet att certifiera dig inom ITIK, icke-teknisk kompetens. Genom ett frivilligt deltagande kan du höja din ingenjörsmässighet ytterligare.

Mer information om certifiering hittar du på hemsidan CITIK (Certifiering i Icke-Tekniska IngenjörsKompetenser).

Ing-dagarna är obligatoriska moment som ingår i kurser du läser. 

Ing 0, årskurs 1

Äger rum i augusti. Ingår i kurs EEIA01 Elektroteknik introduktionskurs respektive EITA20 Datateknik introduktionskurs

Innehåll:
Teambildning, LTHs värdegrund samt din framtida yrkesroll

Ing 1a, årskurs 1

Äger rum under höstterminen. Ingår i kurs EEIA01 Elektroteknik introduktionskurs respektive EITA20 Datateknik introduktionskurs

Innehåll:
Under den här halvdagen koncentrerar vi oss på "Ingenjörsmässigt skrivande", fusk och plagiat samt feed-back och gruppmetodik

Ing 1b, årskurs 1

Äger rum under vårterminen. Ingår i kurs EITA60 Datorkommunikation

Innehåll:
Vilka digitala spår lämnar vi efter oss i vardagen? Etiska och sociala aspekter som rör vår digitala vardag, t ex sociala medier, larm, kortanvändning, e-handel

Ing 2a, årskurs 2

Äger rum i början av vårterminen. Ingår i kurs EIEF06 Automationsteknik respektive ETSF20 Programvaruutveckling för stora projekt

Innehåll:
Yrkesrollen kopplad till projekthantering, arbete i team inklusive multikulturella team, hederskodex samt skrivande

Ing 2b, årskurs 2

Äger rum i mitten av vårterminen. Ingår i kurs EIEF06 Automationsteknik respektive ETSF20 Programvaruutveckling för stora projekt

Innehåll:
Gästföreläsningar kring etik och yrkesrollen

Ing 3, årskurs 3

Äger rum på höstterminen. Ingår i kurserna ETSF30 Kravhantering, MAMF40 Projekt åk 3 samt EIEF25 Projekt i automation

Innehåll:
Introduktion till examensarbete och den kommande yrkesrollen

Kontaktperson

Programledare Christin Lindholm
universitetslektor, institutionen för datavetenskap
ETP (Exellent Teaching Practition)