lu.se

Denna sida på svenska This page in English

coachHing - coachning som pedagogiskt verktyg

Här coachas Högskoleingenjörer - därav namnet coachHing

coachHing är ett samlingsnamn för aktiviteter inom högskoleingenjörsutbildningarna där coachning används som ett pedagogiskt verktyg.

Coachning ger studenten konkreta verktyg att arbeta vidare med på egen hand, t ex tidsplanering och att arbeta med delmål och utmaningar.

Genom att använda coachning skapas dynamiska och aktiva möten. Varje student blir synliggjord och ges möjlighet till reflektion över sin egen studiesituation.

Coachning används också som en naturlig del i arbetet som studievägledare.

Varför coachHing?

Det finns ett samband mellan hur studenten lyckas under första året och hur det går under resten av utbildningen.

Därför är det viktigt att studenten redan från början ska känna sig hemma i den akademiska världen och förstå vad som krävs för att lyckas med studierna. Tanken är att studenten ska fundera över sin studiesituation och lägga upp realistiska studiestrategier för att nå sitt mål.

Tidigare var fokus på introduktionen av nyantagna studenter. Nu går vi på Ingenjörshögskolan vidare och arbetar med studenterna genom hela utbildningen. I coachHing finns ett koncept med flera olika steg för att varje student ska utveckla bra studiestrategier under sin studietid.

Vad menas med studiestrategier?

Studentens hela livssituation påverkar hur studietiden utfaller och ju mer förberedd man är på vad som väntar, desto bättre studiestrategier kan varje student lägga upp. Med livssituation menas det "lapptäcke" som är livet. Det omfattar både saker som man kan påverka och saker som man inte kan påverka, t ex:

 • Studier, studieteknik, planering 
 • Livet utanför högskolan såsom familjesituation, ekonomi, boende, hälsa och fritidsintressen 
 • Individuella förutsättningar som man bör vara medveten om och reflektera över, t ex: 
  - Vad är mitt mål med utbildningen?
  - Vilka förväntningar har jag?
  - När koncentrerar jag mig bäst?
  - Hur hanterar jag stress?
  - Vad är inställningen till mina studier - är jag här för att jag "måste" eller för att jag vill?
  - Är jag orolig över mina studier och kan jag få stöd?
  - Vad är jag bra på och hur använder jag mina styrkor?

Steg för steg mot smartare studiestrategier

coachHing består av olika aktiviteter i steg som är tidsstyrda utifrån studentens behov:

 • Teambildning
  Under första veckan får studenterna lära känna varandra och träna på att i grupp lösa en enklare uppgift
 • Seminarium om studiestrategier
  Äger rum under de första veckorna på första terminen. Under seminariet får studenten bl a arbeta med mål, tidsplanering, studieteknik och utmaningar under studietiden
 • Workshop studiestrategier, fördjupning
  Äger rum i början av andra terminen. Workshopen ges som en gruppcoachning med syfte att stärka studenternas möjligheter att nå framgång i sina studier
 • Uppföljning - enskilt och gruppvis
  Första uppföljningen sker efter första terminen utifrån studieresultat, därefter erbjuds studenten uppföljning ett flertal gånger under utbildningen. Dessutom kan studenten alltid boka in tid för studievägledning
 • Enskild coachning
  Studenten erbjuds enskild coachning med fokus på studiesituationen under hela studietiden
 • Coachning som moment i kurser
  Studenter i projektkurser erbjuds coachning på teman som projektledning, projekthantering och konflikthantering
 • Coachning i examensarbetet
  Studenterna erbjuds projektcoachning med inriktning på examensarbetet
 • Karriärcoachning
  I slutet av utbildningen erbjuds studenterna både enskild coachning och gruppcoachning kring karriär och yrkesroll

Coachning som pedagogiskt verktyg

Coachning leder till en utvecklings- och/eller förändringsprocess hos studenten och den ger positiv energi. Genom coachningen utforskas olika utmaningar som studenten kan möta på vägen i stället för att fokusera på problem.

Coachning är en målinriktad metod och ger studenten en tydlig struktur. I coachning används kraftfulla frågor men det krävs också att coachen lyssnar noga på vad studenten svarar - och på vad som utelämnas. Varje coachning, både enskild och i grupp, är en unik process vilket kräver att coachen är följsam men också att coachen måste ha tillit till processen.

Vi som arbetar med coachHing

Vi är båda utbildade professionella diplomerade coacher genom ICF (International Coach Federation). ICF är en intresseorganisation som arbetar för att stärka professionell coachning.
ICFs hemsida

 

Ylva Oscarsson
Kulturvetare. Arbetar sedan 1995 med programstudievägledning och programplanering
Rebecca Little-Smith
Anställd på LTH 2015 och arbetar med programstudievägledning och programplanering

Coachutbildning

Vi är utbildade till diplomerad coach via CoachWalk Academy. Utbildningen består av 88 utbildning­stimmar, 12 timmar coachning med övningsklienter samt 10 timmar coachning av en mentorcoach.

Att utbildas till professionell coach innebär att genomgå en process. Nya insikter och kunskaper blan­das med tidigare erfarenheter vilket medför en utveckling på det personliga planet. Därför är utbildningen upplagd över en längre period med möjlighet till reflektion och övning mellan utbildningsdagarna.
CoachWalk Academys hemsida

Pedagogisk verksamhet

Ylva Oscarsson

 • 2018, bidrag CITIK - Certifiering i icke-tekniska ingenjörskompetenser, LTH:s 10:e pedagogiska inspirationskonferens
 • 2018, Kursdesign med fokus på blended learning, AHU, avd för högskolepedagogisk utveckling, LU
 • 2015 och framåt, ingår i lärargrupp som utvecklar Ing-dagar och CITIK, LTH Ingenjörshögskolan
 • 2010, högskolepedagogisk kurs, Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet

Uppsatser m m:

Studie- och karriärplanering

Delar av coachHing ingår även i Studie- och karriärplanering som bedrivs vid LTH Ingenjörshögskolan.
Läs mer

Beskrivningar

Beskrivningar över aktiviteter i coachHing

Övergripande:

Seminarier/workshops:

Media

coachHing i media:

Referenser

 • Morten Emil Berg: Coaching - att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas
  Studentlitteratur 2007
 • John Biggs, Catherine Tang: Teaching for Quality Learning at University
  Open University Press 2011
 • Tomas Jansson, Lennart Ljung: Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Studentlitteratur 2017
 • Ann Kellheim, Britt Weide: Coachande handledning - en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete
  Liber 2013
 • John D Krumboltz: The Happenstance Learning Theory 
  Artikel 2009, http://online.sagepub.com
 • Björn Liljeqvist: Plugga smart och lär dig mer!
  Studentlitteratur 2006
 • Björn Nilsson: Samspel i grupp, Introduktion till gruppdynamik
  Studentlitteratur 2018
 • Vincent Tinto: Dropout from Higher Education - A Theoretical Synthesis of Recent Research
  American Educational Research Association, Artikel 1975
 • Susan A Wheelan: Att skapa effektiva team
  Studentlitteratur 2017
 • Elisabet Wilhemsson: Studiepraktikan - om att läsa och skriva i högre utbildningar
  Liber 2007