lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmarknad och karriär

Lönar det sig att skaffa en utbildning?

Hur blir din löneutveckling jämfört med andra yrkesgrupper? Saco har tagit fram ett webverktyg där du kan se vilken livslön olika utbildningar leder till och vid vilken ålder man har tjänat in sin utbildning: Saco: Livslöner

Vad tjänar man?

 Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Arbetsförmedlingen juni 2016:

På listan över yrken och grupper med stor brist på arbetskraft på fem och tio års sikt finns generellt alla ingenjörsyrken.

Arbetsmarknaden är mycket stark för ingenjörer

"Inom yrkesområdet tekniskt arbete kartlägger Arbetsförmedlingen knappt tjugo olika yrken där det vanligtvis ställs krav på högskoleutbildning. Området kännetecknas av att det råder liten, eller mycket liten konkurrens om jobben för samtliga yrken. Detta gäller framför allt yrkeserfaren arbetskraft, men även nyexaminerade möter en god arbetsmarknad. Möjligheterna till arbete inom området tekniskt arbete bedöms som mycket goda det kommande året. De fortsatt förhållandevis positiva utsikterna inom industrin tillsammans med en stark byggkonjunktur bidrar till en fortsatt hög efterfrågan på personal inom yrkesområdet, vilket gör att antalet sysselsatta väntas öka starkt det kommande året.

Civilingenjörer inom bygg och anläggning tillsammans med byggnadsingenjörer och byggnadstekniker och VVS-ingenjörer fortsätter att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden och väntas ha mycket goda möjligheter till arbete det kommande året. Även bland elingenjörer och eltekniker samt ingenjörer och tekniker inom elektronik fortsätter konkurrensen om jobben att vara mycket liten och möjligheterna till arbete mycket goda. Också bland maskiningenjörer och maskintekniker väntas mycket goda möjligheter till arbete det kommande året.”

……

”Efterfrågan på kvalificerad IT-personal fortsätter att öka. Detta innebär att möjligheterna till arbete blir goda även för nyexaminerade. För dem som har utbildning och erfarenhet, men som inte arbetat inom området de senaste åren, kan det dock bli besvärligare att hitta arbete. Det väntas fortsatt vara mycket liten konkurrens om jobben inom de yrken där utbildnings- och erfarenhetskraven är höga – mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter samt testare och testledare. Liksom tidigare blir bristen mest utpräglad när det gäller utbildad och erfaren arbetskraft och den kan ofta gälla relativt smala kompetenser såsom specifika programspråk eller verktyg. För att kunna arbeta som till exempel IT-arkitekt krävs en gedigen erfarenhet av mjukvaru- och systemutveckling. ”