lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsmarknad och karriär

Lönar det sig att skaffa en högskoleutbildning?

Hur blir din löneutveckling jämfört med andra yrkesgrupper? Saco har tagit fram ett webverktyg där du kan se vilken livslön olika utbildningar leder till och vid vilken ålder man har tjänat in sin utbildning: Saco

Vad tjänar man?

 Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 31 200 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2018 års löneläge).

Medellönen 2017 för en högskoleingenjör inom privat sektor var 43 920 kr. Motsvarande för anställd inom staten var 40 660 kr samt inom kommun och landsting 38 450 kr.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018

Arbetsförmedlingen

Ur kapitlet om Industri:

Fortsatt stor brist på utbildad arbetskraft inom industrin

"Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att andelen arbetsgivare inom industrin som rapporterar om brist på arbetskraft har stigit successivt sedan 2014. I hösten undersökning anger 37 procent av industriarbetsgivarna att de upplevt brist på arbetskraft de senaste sex månaderna, detta är den högsta nivån som uppmätts sedan våren 2008. Bristen på utbildad arbetskraft pareras genom att befintlig personal får arbeta mer, men arbetsgivarna hyr även in personal från bemanningsföretag i högre utsträckning än tidigare. Den tilltagande bristen på arbetskraft framträder även i Konjunkturinstitutets barometerundersökningar som visar på fortsatt stor brist. Bristen på arbetskraft gäller både tekniska tjänstemän och kvalificerade yrkesarbetare."

Ur kapitlet om Privata tjänster:

Information och kommunikation

"Information och kommunikation sysselsatte närmare 220 000 personer under 2017, varav 29 procent kvinnor och 71 procent män. Näringsgrenen innefattar både ITbranschen samt förlags- och medieverksamhet. Sysselsättningen har ökat i mycket god takt de senaste två åren och efterfrågeläget i branschen fortsätter att ligga på höga nivåer, både på sex och tolv månaders sikt. Antalet sysselsatta ökade tydligt under 2017 och sysselsättningen har fortsatt att öka i god takt under de tre första kvartalen av 2018.

Anställningsplanerna för det kommande året har dämpats i hösten intervjuundersökning, men ligger på fortsatt mycket höga nivåer. Mer än hälften av arbetsgivarna uppger att de avser att öka personalstyrkan både på ett och på två års sikt. Samtidigt har bristen på personal med rätt kompetens varit mycket stor under de senaste åren. Andelen arbetsgivare som anger att de upplevt brist på arbetskraft har dock minskat i höstens mätning jämfört med de senaste mätningarnas mycket höga nivåer.

Samtidigt uppger närmare 70 procent av arbetsgivare med brist på arbetskraft att rekryteringarna tar längre tid än normalt och mer än 40 procent lyckas inte rekrytera alls. Bristen på kompetens får konsekvenser. I höstens undersökning har andelen arbetsgivare som köpt in tjänster (inklusive lägger ut produktion) ökat och ligger tydligt över det historiska genomsnittet. I likhet med tidigare mätningar är rekryteringsproblemen störst för företagen inom datakonsultverksamhet och programvaruproduktion där närmare hälften av arbetsgivarna upplevt brist på arbetskraft det senaste halvåret. Bristen på utbildad arbetskraft inom området är numera så utbredd att den begränsar sysselsättningstillväxten i branschen."

Ur kapitlet om Byggverksamhet:

Bristen på arbetskraft får konsekvenser

"Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018 visar att det fortsatt är en hög andel av byggarbetsgivare som planerar för personalförstärkningar det kommande året. Andelen har minskat jämfört med i våras, men nästan hälften av arbetsgivarna inom byggverksamhet planerar för en utökad personalstyrka det närmaste året. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet mycket högt och har ökat jämfört med vårens undersökning.

Vår undersökning visar nu att 45 procent av arbetsgivarna inte kan öka produktionen alls utan att anställa mer personal. Parallellt fortsätter bristen på utbildad byggarbetskraft att vara mycket hög. I höstens undersökning rapporterar 43 procent av arbetsgivarna att de upplevt brist på utbildad arbetskraft det senaste halvåret, vilket dock är en minskning jämfört med de senaste undersökningarna. Den dolda bristen, det vill säga att arbetsgivarna inte ens försökt att rekrytera, är fortsatt hög, även om andelen minskat sedan i våras. I höstens undersökning uppger drygt var femte arbetsgivare att de avstått från att rekrytera till följd av kompetensbristen.

Den utbredda bristen på utbildad arbetskraft bekräftas också i Konjunkturinstitutets mätningar där en betydligt högre andel företag än normalt anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande – trots den senaste tidens starka sysselsättningsutveckling.

Bristen på utbildad arbetskraft inom byggverksamheten får en rad konsekvenser. Arbetsförmedlingens undersökning hösten 2018 visar att 45 procent av de arbetsgivare som upplevt brist på arbetskraft inte lyckades rekrytera överhuvudtaget, en andel som har ökat något jämfört med i våras. Detta leder framför allt till att befintlig personal får arbeta mer, samtidigt som en ökande andel företag tvingas tacka nej till order."