lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Information för lärare och gästföreläsare

Välkommen till LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

På den här sidan har vi sammanställt viktigt information för dig som ska undervisa på Ingenjörshögskolan:

AV-utrustning

AV-utrustningen bokas via re­cep­tionen, 042-35 65 20.

Fast AV-utrustning finns i hörsalarna samt i flera un­der­­visningslokaler, kon­tak­ta receptionen för när­ma­re besked eller läs på Mitt Campus.

Bibliotek

Finns på plan C2, 042-35 65 80. För att få låna måste man ha ett LUB-låne­kort. Ansök på hemsidan.

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är ett samlingsnamn för verk­samhet som Lunds universitet ger i Helsingborg. Förutom Ingenjörs­hög­skolan finns här utbildningar inom socialt arbete (socionomutbildning), kom­mu­nikations­vetenskap,modevetenskap, miljöstrategi och service ma­nage­ment.

Campus Helsingborg består av tre hus med be­teck­nin­garna C, E och U. Hus C ligger österut, längs med järn­vägen. Hus E ligger västerut längs med ga­tan som leder mot färjorna och hus U är hus­kroppen som kopplar sam­man hus C och E. Salarna på de olika våningsplanen är num­rerade i 100-tal, t ex lig­ger C127 på första vånin­gen i C-huset och E420 lig­ger på 4:e våningen i E-huset.

Datorer / IT - support

Felanmälan görs till LU Servicedesk.

Examensarbeten

Det finns gemensamma direktiv för examensarbeten på högskoleingenjörsutbildningarna, se hemsida.

Fikarum

Fikarum finns på plan C6.

Hörsalar

På Campus finns två hörsalar i U-bygg­naden, U203 med 120 platser och U202 med 240 platser.

Kopiering

Kopieringsmaskiner finns på varje ”arbetsrums­våning”. För att kopiera använder du din LUCAT-identitet och lösenord alternativt loggar in med LU-kortet.

Krisplan

Krisplan för olycks- och dödsfall på Ingenjörshögskolan, se högerspalten.

Laboratorier

Elteknik plan C4: tekniker Lars-Göran Larsson, 042-35 67 31.

LADOK

All LADOK-hantering relaterad till kur­ser ad­mi­nist­reras av kursansvarig institu­tion.

Lokalbokning

Undervisningssalar, datorsalar och labora­tioner bo­kas av schemaläggningen vid LTH Lund. Institutionerna an­svarar själva för ändringar, tillägg, av­bokningar m m via LTH schemaläggningen. Lokal­kostnader debi­te­ras en­ligt LUs direktiv.
Kontakt: Schemaläggning LTH

Vid övrig lokalbokning, använd TimeEdit

LTH Ingenjörshögskolan

LTHs verksamhet i Helsingborg är samlat under Ingen­jörs­­­­högskolan.

Mat

Campus Coffee Shop finns på entréplan. Restaurang Amica ligger på södra delen av innergården.

Parkering

Det finns tillgång till parkeringar norr om huvudentrén. Parkeringen till­hör zon A enligt universitetets indelning. Par­ke­rings­­auto­mat finns innanför entré­dörren.

Passerkort

Nyckelsystemet består av passerkort med kod. Passerkort lämnas ut av receptionen efter att Lucat-ansvarig på respektive institution lagt in rätt behörighet.

Om du redan har ett passerkort på LTH Lund: Passerkorten är samma som på hela Lunds universitet varför det bör räcka att rätt behörighet läggs in på det gamla kortet. Detta görs av Lucat-ansvarig på respektive institution i Lund.

Passerkortet ska laddas för att kunna användas fullt ut inom Campus Hbg. Laddare finns vid receptionen och även vid hissarna i södra ingången.

OBS! Det finns inga passerkort att låna ut. Tillfälliga besökare, som t ex gästföreläsare, måste släppas in i lokalerna av kursansvarige. Alternativet är att man skapar tillfälliga kort genom att Lucat-ansvarig på respektive institution i Lund lägger upp nya besökare. Därefter kan nytt passerkort hämtas ut via receptionen - legitimation krävs.

Programledning

Programledningen ansvarar för utvecklingen av respektive utbildningsprogram och är ett beredande organ för utbildningsnämnden. Programledningen består av program­­ledare, biträdande programledare, studenter samt utbildningssamordnare.

Sammanträdesrum

kan bokas via TimeEdit och debiteras den som bokar. Sammanträdesrummet på plan C6 har lokalkod C662 (kallas för Kärnan).

Schema

Schema läggs av schemaläggningen vid LTH Lund och då sker även lokalbokning och tentamensschema läggs. Läs­schema söks ut i LTHs schemagenerator.
Kontak: Schemaläggning LTH

Studiehandbok/läro- och timplaner/kursplaner

Studiehandbok, läro- och timplaner samt kursplaner finns på studenthemsidan.

Säkerhet

Det har varit en del inbrott och stölder i huset. Både stort och smått försvinner. Tänk därför på att låsa in värde­föremål och lämna tillbaka AV-utrustning till re­cep­tionen (eller hämta och lämna på överens­kom­men plats om du är här på kvällstid).

Telefonlista för nödsituationer finns på anslagstavlan i fikarummet på plan C6. Du kan också läsa mer om säkerhet och krishantering här.

Krisplan vid dödsfall på Ingenjörshögskolan finns i högerspalten.

Tentamenshantering

Resultat och information kan anslås på an­slagstavlan på plan C6 av respektive institution/kursansvarig. All­män infor­ma­tion finns på hem­sidan.

Anonyma tentor och tentamensanmälan hanteras också som övriga LTH, se mer info här.

Samordning av skrivvakter görs av utbildningsservice men varje kursansvarig måste kontrollera att tilldelade tentamenslokaler stämmer med antal tenterande. Om en tentamen ställs in måste det meddelas skrivvakterna direkt av kursansvarig.

  • Material tillhandahålles av varje institution.
  • Tentamen trycks upp och låses in i kassa­skåpet i postrummet vid vakt­mästeriet på plan C1. Skrivvakterna hämtar ut tentorna ur kassaskåpet en halvtimme innan tentamen startar, varför det är bäst att lägga i tentorna dagen innan tentamen går.
  • Tentorna ska ligga i ett kuvert per sal, märkta med kurskod och kursnamn, tid, sal, studentgrupp, hjälpmedel, kontaktinformation till skrivningsansvarige. 
  • Tentorna brukar packas av kursansvarig i ”tentakitt”, ett kitt per skrivande: i om­slaget läggs skrivning, skrivpapper och ev hjälp­medel.
  • Lista över anonymkoder läggs i kassaskåpet, helst en dubblett för varje skrivsal. Om listorna önskas i retur, måste returkuvert lämnas annars river vakterna listorna.
  • Efter tentamen återlämnar skrivvakterna de skrivna tentorna i kuverten i kassaskåpet.

Läs mer om tentamenshantering Ingenjörshögskolan, PDF-dokument finns i högerspalten

Timlärarrum

Rum som är markerade som timlärarrum kan nyttjas fritt.

Utbildningsservice

Utbildningsservice Hbg arbetar med programplanering och studieinformation/-vägledning. Kurs­ad­mi­nist­ration såsom registrering och resul­tat­rap­por­te­ring, an­svarar respektive institution för.

Vaktmästeri

Vaktmästeriet finns på bottenplan, C-huset. Telefon: 042-35 65 10 eller 042-35 67 10. Felanmälan kan göras via Mitt Campus.

Vilrum

Det finns ett vilrum för personal och studenter. Det lig­ger på vån C1 – rum C160. Om rummet behöver utnyttjas, kontakta receptionen.

Öppettider

Ytterdörrarna (under ordinarie terminstid) är nor­malt öpp­­na på vardagar mellan kl 7.30-17.00 förutom fredagar då de stängs kl 16. Med passerkort och kod går det att komma in utanför öppettiderna.

Kontaktinformation